Skip to content
Címlap GKM rendelet

2004. február 1-én életbe lépett a GKM 78/2003. (XI.27.) rendelete, mely meghatározza, hogy milyen játszótéri eszközök kerülhetnek forgalomba, azokat milyen elõírások alapján szabad telepíteni, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatosan milyen feladatokat kell ellátnia a tulajdonosoknak vagy üzemeltetõknek.

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a játszótéri eszközök biztonságosságáról

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, családi célra kialakított játszótéren elhelyezett játszótéri eszköz.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) játszótér: az a külsõ vagy belsõ tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem;

b) játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak;

c) forgalomba hozatal: a játszótéri eszköz visszterhes vagy térítésmentes elsõ ízben történõ rendelkezésre bocsátása;

d) ellenõrzés: a telepített játszótéri eszköz vizsgálata és megfelelõségének megállapítása a biztonságossági követelmények alapján, elsõsorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint;

e) kijelölt vizsgáló, tanúsító, ellenõrzõ szervezet: a gazdasági és közlekedési miniszter által játszótéri eszközök vizsgálatára, tanúsítására és ellenõrzésére külön-külön vagy együttesen, külön jogszabály elõírásai szerint kijelölt szervezet (a továbbiakban: kijelölt szervezet).

3. § (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthetõ, illetve vehetõ használatba a (2) bekezdésben foglaltak betartásával, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelõségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékû külföldi megfelelõségi tanúsítvány igazolja.

(2) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelõségi tanúsítvány meglétét ellenõrzõ vizsgálatot követõen lehet.

(3) Játszótéri eszköz bemutatása, kiállítása, reklámozása során - ha az nem felel meg a biztonságossági követelményeknek - a gyártó vagy az importáló köteles erre kifejezetten felhívni a figyelmet.

4. § (1) A megfelelõségi tanúsítványt a kijelölt tanúsító szervezet a játszótéri eszköz mintadarabján elvégzett típusvizsgálat, illetve egyedileg gyártott játszótéri eszköz egyedi vizsgálata, és az 5. § (2) bekezdése szerint benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján adja ki. Ha a játszótéri eszközt a gazdasági és közlekedési miniszter által a Gazdasági Közlönyben közleményben közzétett szabványok szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági követelményeknek.

(2) Ha a játszótéri eszközt nem vagy nem teljes mértékben az (1) bekezdésben hivatkozott szabványok szerint gyártották, a kijelölt szervezet a mérnöki, szakmai gyakorlata alapján állapítja meg, hogy a játszótéri eszköz a biztonságossági követelményeknek megfelel-e, illetve a szabványban elõírttal legalább azonos szintû biztonságot nyújt-e a felhasználó és harmadik személy számára.

(3) A megfelelõségi tanúsítvány kiadásának megtagadását indokolni kell.

5. § (1) A megfelelõségi tanúsítvány kiadását a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó kérheti a kijelölt tanúsító szervezettõl.

(2) A megfelelõségi tanúsítvány iránti kérelem tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A megfelelõségi tanúsítvány érvényességi ideje legfeljebb öt év.

(5) A kijelölt szervezet a megfelelõségi tanúsítványt visszavonja, ha megállapítja, hogy a játszótéri eszköz nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, illetve a típusvizsgálatnak alávetett mintadarabnak. A megfelelõségi tanúsítvány visszavonásáról a kijelölt szervezet értesíti a kérelmezõt, aki köteles intézkedni a játszótéri eszköz további használatának megakadályozása iránt.

6. § (1) A rendelet követelményeinek megfelelõ, megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ játszótéri eszközt a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandó módon a következõ felirattal ellátni: „A biztonságossági követelményeknek megfelel”.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következõ adatokkal és dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni:

a) a gyártó és a forgalomba hozó neve, címe,

b) a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, gyártásának éve,

c) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven,

d) az ajánlott korcsoport,

e) a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel,

f) a tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvány másolata.

(3) Szükség esetén a játszótéri eszközt el kell látni olyan magyar nyelvû figyelmeztetõ felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyerekek számára hozzáférhetõ eszközökre.

7. § (1) A játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetõje a gyártó útmutatóját, illetve a vonatkozó szabvány elõírásait figyelembe véve köteles felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.

(2) A játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetõje köteles karbantartási és ellenõrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány elõírásait és a gyártói útmutatókat.

(3) A játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetõje köteles a játszótéri eszköz ellenõrzését évente legalább egyszer, a 2009. évtõl legalább kétévente kijelölt szervezettel elvégeztetni.

(4) Az éves ellenõrzésnek a 2. § d) pontja szerinti eljáráson túl ki kell terjednie a játszótéri eszközök megfelelõségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelõségi bizonyítványának, valamint a (7) bekezdés szerinti nyilvántartás dokumentációjának ellenõrzésére is. A játszótéri eszközök helyszíni vizsgálata a biztonságossági követelményeknek való megfelelõségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelõségére irányul.

(5) Az ellenõrzés eredményérõl ellenõrzési jegyzõkönyvet kell kiállítani, amely legalább a 3. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. Az ellenõrzési jegyzõkönyvben az egyes eszközök megfelelõségét, illetve nem megfelelõségét, hiányosságait részletes indokolással dokumentálni kell.

(6) A játszótéri eszköz balesetveszélyessé válása esetén a tulajdonos, illetve üzemeltetõ köteles haladéktalanul intézkedni a használat megakadályozása, majd a játszótéri eszköz szükséges kijavítása, illetve lebontása érdekében.

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerinti intézkedésekrõl nyilvántartást kell vezetni, ezeket a nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetõje köteles legalább 10 éven keresztül megõrizni.

8. § (1) Ez a rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a 7. §-ban foglaltak kivételével - a hatálybalépését követõen forgalomba hozott, illetve telepítendõ játszótéri eszközökre kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt forgalomba hozott játszótéri eszköz tekintetében a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványoknak való megfelelõséget igazoló magyar vagy külföldi tanúsítványt a 3. § (1) bekezdése szerinti megfelelõségi tanúsítvánnyal egyenértékûnek kell tekinteni.

9. § (1) Az e rendelet hatálybalépése elõtt telepített játszótéri eszköz esetében annak tulajdonosa, illetve üzemeltetõje 2005. június 30-ig köteles kijelölt szervezettel az elsõ ellenõrzést elvégeztetni.

(2) Az elsõ ellenõrzésrõl a 3. számú melléklet szerinti jegyzõkönyvet kell felvenni.

(3) A megfelelõségi tanúsítvánnyal nem rendelkezõ, megfelelõnek értékelt játszótéri eszközrõl egyedi megfelelõségi bizonyítványt kell kiadni, amely a 4. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(4) A balesetveszélyesnek talált játszótéri eszköz további használatát a tulajdonos, illetve az üzemeltetõ köteles haladéktalanul megakadályozni, és azt elbontani.

(5) A nem megfelelõnek értékelt játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetõje köteles legkésõbb 2008. december 31-ig e rendelet követelményeinek megfelelõ állapotúra alakítani.

1. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A megfelelõségi tanúsítvány iránti kérelem tartalma

1. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe és egyéb azonosítási adatai (adószáma, cégjegyzékszáma stb.).

2. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, illetve összeállítása egyedi azonosítására szolgál.

3. Ajánlott korcsoport megjelölése.

4. A játszótéri eszköz mûködésének leírása.

5. A játszótéri eszközrõl készített fotók, rajzok.

6. A játszótéri eszköz tervei: nézeti rajzok, összeállítási rajzok, metszetek, anyag- és alkatrész jegyzékek, anyagminõség, alkatrész és részegység rajzok, statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz minden részlete ellenõrizhetõ, biztonságossága megállapítható legyen.

7. A gyártásközi ellenõrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a gyártó a termék megfelelõségét elõsegítette.

8. Telepítési elõírások. Alapozási tervek, szerelési útmutató.

9. Ellenõrzési és karbantartási útmutató, éves ellenõrzési útmutató.

10. Szükség esetén a gyermekeket fenyegetõ veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések.

11. Annak a szabványnak a megjelölése - amennyiben van ilyen -, amelynek a termék megfelel.

2. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1. A tanúsító szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.

2. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe.

3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése.

4. A szabványok, elõírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és tanúsították.

5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzõkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást végezték.

6. Az ajánlott korcsoport.

7. A tanúsítvány kiadásának kelte és érvényességi ideje.

8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.

3. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

Az ellenõrzési jegyzõkönyv tartalmi követelményei

1. Az üzemeltetõ neve, címe.

2. Az ellenõrzést végzõ kijelölt szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.

3. Az ellenõrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).

4. Az ellenõrzés idõpontja.

5. A játszótéren elhelyezett és ellenõrzött eszközök meghatározása (megnevezés, gyártó, típus, elhelyezés).

6. Az egyes játszótéri eszközök és talajaik megfelelõségének értékelése, dokumentálása, nem megfelelõség esetén annak indokolása, (fotók, rajzok).

7. Az értékeléshez használt szabványok, elõírások tételes felsorolása.

8. Az ellenõrzési jegyzõkönyv kiadásának kelte.

9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történõ igazolása.

4. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

Az egyedi megfelelõségi bizonyítvány tartalmi követelményei

1. Az üzemeltetõ neve, címe.

2. A kijelölt szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.

3. Az ellenõrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).

4. Az ellenõrzés idõpontja.

5. A játszótéren elhelyezett és vizsgált eszközök meghatározása (megnevezés, típus, elhelyezés).

6. Az egyes játszótéri eszközök és talajaik megfelelõségének értékelése, dokumentálása (fotók, rajzok).

7. Az értékeléshez használt szabványok, elõírások tételes felsorolása.

8. A bizonyítvány kiadásának kelte.

9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történõ igazolása.